Aktuellt

15/11
Grannar i protest mot planerna för Solhällan

12/11
Slutgiltig version
Yttrande detaljplan Mårtens fälad 1-15

6/11
Föreningen yttrande till Stadsbyggnadskontoret angående förslag till detaljplan
Mårtens Fälad 1:15

30/10
Image-1-1Ny strid

 

OBSERVERA! I morgon 31/10 stängs vattnet av till området. Glöm inte att därefter öppna kranar och tömma ledningar. 

1/10
samrad

16/9 Inbjudan till information om Solhällans framtid! 

Hej!

Du som medlem i Solhällan koloniföreningen är välkommen på informationsträff den 25 september kl. 15.30–17.30.

Vi samlas klockan 15.30 på parkeringsplatsen norr om fotbollsplanen och promenerar sedan runt till utvalda platser i området.

Tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen samt politiker från byggnadsnämnden kommer att vara på plats för att berätta vad den nya detaljplanen innebär för koloniområdet. Det kommer också att finnas möjlighet att få svar på dina frågor.

Välkommen!

Vänliga hälsningar

Åsa Nyberg​​

Julia Boström

Planarkitekt​​er

13/9

Beslut om detaljplan för Solhällan. För illustration av möjlig bebyggelse se karta i länk nedan. Notera deadline för synpunkter den 13 november 2019. 

”Detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15 m.m. (Solhällan) i Lund, Lunds kommun, PÄ 11/2017.

Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 420-480 bostäder i varierad skala på en sydvästsluttning med utblick över slättlandskapet söder om Lund. Inom ramen för antalet bostäder finns även möjligheten till utbyggnad av befintligt vårdboende. Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändning för befintliga koloniträdgårdar.

Detaljplanen hålls härmed tillgänglig för samråd. Samrådstid 12 september – 13 november 2019.

Detaljplanen finns under samrådstiden tillgänglig i Kristallen, Brotorget 1, Lund. Sankt Petri Kyrkogata 6 och på Linero Bibliotek, Linero torg 14 i Lund.

Du hittar också alla handlingar samt svar på vanliga frågor på www.lund.se/planerpagang.

Vid frågor vänligen kontakta planavdelningen, detaljplanen handläggs av planarkitekt Åsa Nyberg, telefon 046-359 44 63, planchef Ole Kasimir, telefon 046-359 63 74.

Förslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna: Mårtens fälad GA:4 (väg) – anläggningssamfällighet, Stora Råby S:5 (väg) – marksamfällighet, Linero GA:1 (gårdsutrymmen, gårdsbelysning med mera) – anläggningssamfällighet.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Om Er fastighet övergått till ny ägare ombeds Ni förmedla denna underrättelse.

Synpunkter ska lämnas skriftligt med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@lund.se eller postadress Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND senast den 13 november 2019.

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en synpunkt registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

På www.lund.se/gdpr hittar du mer information om hur Lunds kommun arbetar med frågor kopplade till GDPR.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Madeleine Rosqvist planadministratör”

1/9
Förslaget till Solhällans framtid:
 https://www.lund.se/trafik–stadsplanering/nyheter-och-nyhetsarkiv/2019/450-nya-bostader-kan-byggas-norr-om-dalbyvagen/

Sydsvenskan 2019-08-24
Uppdatering ang arrendet och byggnationer kring Solhällan

kolonister vann

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli

Huga ska snart släppas ut i Kågerödsskogen

huga2

 

 

 

 

 

 

 

25/6

Lilla Huga, 4 v ensam ekorrunge, upphittad på området och sedermera lämnad i goda viltvårdarhänder.

huga

 

 

 

 

 

 

 

22/4
Det har redan blivit så fint i många trädgårdar. Men glöm inte att vi städar gemensamma utrymmen på lördag den 27/4. Det blir samling runt grillen som vanligt efteråt.

20/4
Alla har väl vid det här laget märkt att vattnet är tillbaka. i år verkar det har gått utan missöden. Så nu kan påskfirandet fortsätta under vårsolen i våra fina kolonier. Glad påsk!

13/4
Information om arrendetiderna från LKC:

Hej!
Tekniska nämnden tog upp arrendetiden i mötet den 10 april.
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna röstade för 10-årig avtalstid. Övriga partier röstade för att återremittera ärendet för att utreda konsekvenserna av 5 resp. 10 årigt avtal.
Samt att utreda vilka som ev. bör undantas 10-årsavtal.
Röstningen blev 5-6 och det yttrande som vann var återremitteringen till Tekniska Förvaltningen.
De har nu cirka två veckor på sig att svara Tekniska Nämnden.
Denna återremittering föregås ej av ytterligare överläggningar mellan Tekniska förvaltningen och LKC.
Däremot så kommer varje ledamot i Tekniska Nämnden erhålla svar från LKC avseende konsekvenserna med 5-åriga arrendeavtal.
Nästa sammanträde i Tekniska nämnden är 15 maj.
Avseende Källby och Västerbro finns det idag inga planer att bygga något annat än en station. Ändring av detaljplan är ett tidskrävande och omfattande arbete från projekteringsstart till byggstart.
För att eventuellt kunna ha en flexibilitet på just dessa områden vill jordägaren ha 5-åriga avtal på samtliga kolonilottsområden.
LKC yrkar på 10-åriga avtal för alla kolonilottsområden.
Eventuellt kommer Tekniska nämnden föreslå att Källby och Västerbro erhåller 5-åriga avtal och resterande områden 10-åriga avtal.
För 5-åriga avtal kommer LKC kräva att dessa föregås av en längre uppsägningstid innan avtalstidens utgång.
Hur ställer sig ordförandena sig till detta?
Innan vi skickar svar till Tekniska nämnden är vi tacksamma om ni har möjlighet att återkomma med synpunkter.
Vänligen
Jessica Glimberg
ordförande LKC

26/3
Tänk på att kontrollera alla kranar. Det är snart dags att släppa på vattnet.

14/3 2019
Lite information från  LKC:s årsmöte:

 • Nästa område som ska få stenmjölsgångar är St Hans.  Detta arbete utförs av KL-gruppen, när tid finns. De har för tillfället dragit ner på personal.

 • Kommunen har börjat mäta in alla koloniområden för att sen digitalisera uppgifterna. Detta sker efter gamla ritningar och nya uppmätningar.
 • Förhoppningsvis träder de nya avtalen i kraft 1/1 2020. Det enda man är överens om hittills är att medlemsskapet i de olika koloniföreningarna ska förbli ett obligatorium.
 • LKC vill ha de nya avtalen på 25 år medan kommunen bara vill ha 5 år. Detta därför att alla  ska ha samma arrendetid.
 • Det kommer att bli markant höjda avgifter. Hur mycket är inte bestämt ännu.
 • Kommunen träffade LKC idag och diskuterade tidsfrågan, så vi vet inte om de är närmare en lösning.
 • I sommar ställs planen över byggnationen utanför Solhällan ut. Antagligen blir ingången till området från Sandbyvägen.
 • Årets skördefest i Stadsparken blir 28-29 september. Föreningar som vill vara med ansöker hos Janine.
 • Gå in på fb Lund kommun där står alla evenemang t ex Odla i Lund.
 • Om någon förening vill ha Öppet Hus ska den kontakta Janine som lägger in det på Odla i Lund fb.
 • Om någon förening har jubileum kan kommunen hjälpa till med broschyrer mm, men inte med pengar.
 • Det finns öppna evenemang på Brunnshög – mer info finns på kommens fb.
 • Det finns två nya odlarföreningar: Råbylund och Badarevägen.
 • När kommunen tömmer sina urnor kan man få komma dit och hämta lökarna. Tyvärr var systemet inte riktigt igång utan de privata entreprenörerna som har hand om de flesta urnor vet inte i förväg när de gör jobbet utan bestämmer samma dag. Då blir det svårt för koloniföreningarna att komma dit och ta lökar.
 • De flesta sitter kvar i LKC:s styrelse, men ny ordförande är Jessika Glimberg från Gläntan och ny 2:e suppleant är Rickard Wallin.

18/10

Hej

Vintern närmar sig och det är dags att påbörja processen att stänga av vattnet på koloniområdena. Det arbetet kommer att påbörjas i v.44.

Önskar er alla fin dag.

Karolina Forsmark

Administrativa avdelningen
Tekniska Förvaltningen, Lunds kommun
Besöksadress:
Telefonnummer:
E-post: karolina.forsmark@lund.se
www.lund.se

11/10

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING: Var snäll och se till att grinden hålls stängd. Låt den inte stå öppen ens om du bara har ett kort ärende, utan stäng efter dig vid ut- och infart. Detta för att vi annars snart får objudna gäster. Likaså kan någon som passar på att se sig omkring av ren nyfikenhet bli instängd.

Det kan upplevas som omständigt, men det är nödvändigt som alla säkert förstår. 

6/10

Information kring nya arrendeavtalet.

https://www.lund.se/uppleva–gora/Parker-lek-natur/koloniomraden-och-odlingslotter/kolonitradgard/nytt-koloniavtal/

15/9
Sista städdagen för säsongenSolhallan_ny

 

29/8
Söndag 1/9 kl 10 kommer Öster 1 på studiebesök. Styrelsen förbereder med en visningsrunds.

13/8
Från kl 16 är det åter tillåtet att grilla. 

http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsenskane/pressreleases/det-skaerpta-eldningsfoerbudet-laettas-i-skaane-2633061

10/8

OBS, OBS! Nattens oväder har orsakat översvämning från dagvattenbrunnen utanför toaletterna, så iakttag försiktighet. Kommunen är meddelad. Fram till dess undvik att blockera tillfarten. Det är möjligt att man behöver komma till med större fordon. Så parkera era bilar så de inte är i vägen.

25/7
Tänk på våra vänner i naturen. Igelkottar, fåglar och bin törstar. Ställ ut vatten.
Samtidigt får vi vara noga med vad vi komposterar. Råttorna är på hugget.

25/7
Länsstyrelsen har beslutat om totalt eldningsförbud i Lunds kommun. Det är den senaste tidens höga temperaturer som gjort att det snabbt har blivit mycket torrt i markerna i södra Skåne. Förbudet omfattar all eldning utomhus.

Obs Det omfattar även eldning/grillning på egen tomt och i koloni-/odlingslotter.

Beslutet gäller tillsvidare.
Källa: lund.se

18/7
I det gemensamma förrådet står osålda saker efter loppmarknaden. Ägarna ansvarar för borttransportering. Passa på att botanisera bland dyrgriparna, kanske är det något du önskat dig hela ditt liv!

1/5
Grillsäsongen är här. Det kan vara ide att se över sina grillvanor och använda mer
miljö- och luktvänliga alternativ än grillvätska. T.ex. ett stearinbaserat tändpapper
eller tändkuber, det finns ”bra miljöval” märkta sådana. Många bäckar små.

28/4
”Lyckligt lottad” finns tyvärr inte längre som papperstidning.
Numera kan den läsas på http://www.lyckligtlottad.se/

15/4

loppis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/4
Nu är alla läckor tilltäppta så det ska finnas vatten hos alla kolonister .

8/4
Årets aktivitetsdagar att skriva in i kalendern
5 maj
9 juni
14 juli
18 augusti
15 september

7/4
Delar av Solhällan har nu fått vatten men tyvärr har det uppstått en läcka
som gör att många får vänta lite till. Håll ut.

4/4
Enligt information från Lunds kommun ska samtliga koloniområden
ha fått vatten senast den 13 april.

3/4
Sommarvatten
Kalendern säger att det är vår, även om vädret liknar vinter fortfarande.
Någon av de första veckorna i april brukar vi få vårt sommarvatten.
Det kan vara klokt att stänga alla kranar som stått öppna i vinter redan nu.
Förhoppningsvis ska vi då undvika läckor när vattnet släpps på.
Påminn gärna dina grannar också.

13/1
Insändare i Sydsvenskan om vägen genomvårt koloniområde

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.