All information om byggnationerna omkring vårt område, så som vi fick veta vid senaste möte med kommunen.

Möte mellan Lunds kommun och Solhällans koloniförening
6 december 2024
Fokus: Gestaltningsprogrammet
Deltagande från Lunds kommun: Janine Österman, Julia Linder, Niklas Björnevid, Karin
Sjölin
Deltagande från Solhällans koloniförening: Martin Martinez, Ulf Svärd, Solveig Rones
Minnesanteckningar: Janine Österman

 1. Vi inleder med ett par viktiga punkter som föreningen lyfter:
  • Säkerhet/den upplevda säkerheten (att området kommer att kunna låsas på
  nätterna).
  Svar från kommunen: Ja, det blir grindar och lås vid områdets samtliga
  entréer/ingångar.
  • Tillgången till toalett på områdets södra del.
  Svar: Kommunen kommer inte att bygga en toalett på den södra delen av
  koloniområdet. Det finns inte ekonomiskt utrymme för det inom detta projekt
  och ej heller inom tekniska förvaltningens ordinarie budget.
  • Det gemensamma utrymmet/den gemensamma ytan. Föreningen arrangerar
  både möten och studiecirkel och inom koloniområdet behöver det finnas en
  plats som kan husera detta.
  Svar: Både lokal och samlingsplats (också för tält) är tillgodosett i
  utformningen.
 2. Tidplan – Var befinner vi oss och hur ser processen ut under 2024?
  Gestaltningen som tagits fram ligger till grund för detaljprojekteringen. Detaljprojektör
  är redan upphandlad och startmöte sker i december 2023, såvida upphandlingen inte
  överklagas. Detaljprojektering fortgår till aug/sept 2024 och ligger till grund för
  upphandling av byggentreprenör. Om det går enligt tidplan kan byggnation påbörjas
  kring årsskiftet 2024/2025.
  Byggnationen sker i två etapper. Start av etapp 1 sker vid årsskiftet 24/25 och pågår i
  ca ett år, etapp 2 startas efter att bostadshusen i området är färdiga.
  Etapp 1 utgörs av byggnation av så kallade byggator som används för byggtrafik vid
  byggnation av husen i området, samt färdigställande av stora delar av parkmarken.
  Etapp 2 byggs efter att alla husen i området är färdiga och utgörs av färdigställande
  av gatumark och den återstående parkmarken.
  Infartsgatan från Fritjofs väg som byggs i etapp 1 kommer att dela koloniområdet i två
  delar. I denna etapp anläggs också andra zoner som gränsar till koloniområdet:
  Solparken, Gläntanparken, kolonisternas gemensamma yta och odlingslottsområdet.
  Under byggtiden, dvs preliminärt från och med årsskiftet 2024/2025, sker infart till de
  norra delarna koloniområdet vid samma entré som idag. Till den södra delen kommer
  man via den nya infartsgatan.
 3. Niklas presenterar gestaltningsprogrammet som kommer att ligga till grund för
  detaljprojekteringen.
  Vi uppmärksammar att:
  • 30-reglering eftersträvas på gatorna. Det är dock inte något kommunen tittat i
  detalj på ännu.
  • Vissa kolonister kommer att ha entré till sina kolonier direkt från allmän plats.
  • Kolonister och andra privatpersoner får inte köra genom parken. Grindar kommer
  att ha ”körbredd”, men är till för att möjliggöra passage för skötselfordon och
  räddningstjänst.
  • Komposten kommer att konstrueras på samma sätt som kompostfack på övriga
  odlings- och koloniområden. Problematiken med råttor går inte att komma ifrån
  förutsatt att komposterna ska vara öppna och tillgängliga för kolonisterna. För
  hantering av ex fallfrukt letar kommunen fortfarande efter en gångbar lösning för
  hela odlings- och koloniverksamheten. Tills vidare försöker vår entreprenör
  tömma oftare under aktuell period.
  • Komposten i öster kommer inte att finnas kvar, och med den försvinner
  möjligheten att ha en större yta att vända på i områdets östra delar.
  • Tillgänglighetsaspekterna är viktiga vid utformning av dansbanan, exempelvis
  finns belysning, och marknivåerna har anpassats.
  • Det kommer inte att finnas något bokningssystem för dansbanan. Den som vill
  arrangera evenemang ansöker om markupplåtelse. Vid arrangemang med
  markupplåtelse kan elskåp utnyttjas. Platsen är anpassad till Sommarlunds
  kriterier för publika evenemang.

För ansökan om markupplåtelse, läs här: https://lund.se/forening-foretag-och-
naringsliv/for-dig-som-har-verksamhet-eller-foretag/anvanda-offentlig-plats-och-
gator

• Lekplatsens placering kan komma att påverka ljudmiljön för intilliggande kolonier.
• Generellt vill kolonisterna att så mycket som möjligt av befintliga buskage och träd
sparas. Kommunen har den strävan men menar att gallring eller borttagning i
vissa lägen ändå måste ske. Vid den västra infartsgatan sparas allt som är
möjligt. Avseende sektion E (se gestaltningsprogrammet) är det möjligt att all
växtlighet på den östra sidan av diket kan sparas.

 1. Dagvattenhantering i områdets västra delar
  Under projekteringen ska en lösning tas fram så att vatten från de norra delarna av
  området kan avledas innan det letar sig in i den sydvästra delen av koloniområdet.
  Därmed kommer förhoppningsvis problemen med vattendrabbade gångstråk och
  kolonier att förebyggas.
  Söder om område byggs ett fördröjningsmagasin för dagvatten. Fördröjning sker
  även i växtbäddar i Parkgatan. Fördröjning av dagvattnet skapar bättre förutsättningar
  för att vatten i dagvattenledningarna kan hinna rinna undan och översvämningar
  undvikas.
  Julia Linder (förvaltare på kommunen) tar med sig föreningens kommentar om att
  dagvattenbrunnen vid parkeringen i västra delen av området behöver besiktigas
  och/eller rensas mer kontinuerligt för att inte riskera att svämma över så som den
  gjort vid några tillfällen det senaste året.
 2. Skissförslag över föreningens gemensamma yta och odlingslottsområdet.
  Sedan skissen skickades över till föreningen (2023-11-22) har kommunen fått besked
  från entreprenören som sköter komposterna att de inte kan komma in till platsen med

sina fordon. Därför måste platsen omformas. Troligtvis flyttas komposten ner till
odlingslottsområdets södra del. Kolonister är välkomna att nyttja denna kompost.
Gemenskapsytan (på kolonisidan) har plats för det tält som kolonisterna angett att de
använder. Ytan har kompletterats med plats för grill.
Nytt förråd och ny föreningslokal byggs inom entreprenaden. Föreningen
uppmärksammar kommunen på att de idag har ett pentry med vatten/avlopp i sin
föreningslokal och har fortsatt behov av det. Detta kräver dragning av både el och
vatten/avlopp till denna byggnad. Kommunen kommer att sträva efter att få med detta
vid byggnationen av ny föreningslokal.
Befintlig toalettbyggnad flyttas. Möjlighet att ha dusch utreds fortfarande. Ett förslag
är att ersätta urinoaren med dusch. Föreningen ger medhåll avseende att urinoaren
inte behövs och att det därför kan vara en god idé.
Justeringar i utformningen av odlingslottsområdet samt gemensam yta för kolonister
(pga nya förutsättningar) sker under detaljprojekteringen. Under detaljprojekteringen
behöver vi även gemensamt zooma in på avgränsning/staket/häckar mellan
park/odlingslotter/kolonilotter.

 1. Fortsatt arbete
  Nu när gestaltningsprogrammet är färdigt drar detaljprojektering snart i gång.
  Detaljprojekteringen kommer att grunda sig på gestaltningsprogrammet, men
  bearbetas vidare. Vi beslutar att ha 2–3 avstämningar under tiden som
  detaljprojekteringen pågår, där vi zoomar in på detaljer som är aktuella i
  projekteringen. Gärna fysiska möten om möjligt. Janine kallar till ett första möte när
  mötesschemat för projekteringen är lagt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.