Ny taxa för bygglov

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att Lund får nya taxor för bygglovsärenden. Syftet med den justerade taxan är att den ska spegla vad det kostar att handlägga en viss typ av bygglov, och inte minst göra det enklare för den som söker bygglov att veta vad det kommer att kosta.

Den nuvarande taxan för bygglov är från 2012 och till stor del baserad på bruttoarea, alltså ett i princip linjärt samband mellan storlek och pris. Det har också krävts en hel del beräkningar när avgiften ska sättas. I förslaget till ny taxa, som kommunstyrelsen nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta, utgår man i stället från förväntad tidsåtgång för att handlägga ett ärende av en viss typ.

Den nya taxan innebär att en del typer av bygglov kommer att kosta mer än i dag, då de tar längre tid att handlägga än vad taxan tidigare har gett täckning för. På samma sätt kommer andra typer av bygglov att kosta mindre, då de tar kortare tid. Ärenden med stor yta kommer generellt att kosta mindre än i dag, eftersom storleken inte speglar tidsåtgången särskilt väl. Det omvända gäller för ärenden med liten yta. I förslaget finns även avgifter för nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och strandskyddsdispens som ofta söks i samband med bygglov. Preliminärt börjar den nya taxan att gälla under våren.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *