Ny taxa för bygglov

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att Lund får nya taxor för bygglovsärenden. Syftet med den justerade taxan är att den ska spegla vad det kostar att handlägga en viss typ av bygglov, och inte minst göra det enklare för den som söker bygglov att veta vad det kommer att kosta.

Den nuvarande taxan för bygglov är från 2012 och till stor del baserad på bruttoarea, alltså ett i princip linjärt samband mellan storlek och pris. Det har också krävts en hel del beräkningar när avgiften ska sättas. I förslaget till ny taxa, som kommunstyrelsen nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta, utgår man i stället från förväntad tidsåtgång för att handlägga ett ärende av en viss typ.

Den nya taxan innebär att en del typer av bygglov kommer att kosta mer än i dag, då de tar längre tid att handlägga än vad taxan tidigare har gett täckning för. På samma sätt kommer andra typer av bygglov att kosta mindre, då de tar kortare tid. Ärenden med stor yta kommer generellt att kosta mindre än i dag, eftersom storleken inte speglar tidsåtgången särskilt väl. Det omvända gäller för ärenden med liten yta. I förslaget finns även avgifter för nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och strandskyddsdispens som ofta söks i samband med bygglov. Preliminärt börjar den nya taxan att gälla under våren.

Regler för bebyggelse inom koloniområdet Solhällan (Bilaga A)
Du behöver bygglov plus startbesked för att bygga till exempel kolonistuga, skärmtak eller växthus i koloniområdet Solhällan. Krav på bygglov eller startbesked regleras av plan- och bygglagen och går alltid före eventuella regler och överenskommelser i föreningen eller arrendeavtal.
Detaljplanen för Solhällan kommer att ändras under kommande år vilket kommer innebära att byggnader som följer reglerna kommer bli bygglovsbefriade, dock kommer det ändå krävas en anmälan och startbesked.
Byggnad
Storlek Av lott får högst 1/10 bebyggas, dock högst 30 m2 inklusive skärmtak. Härutöver får hobbyväxthus på högst 10 m2 uppföras.
Placering Byggnad bör placeras minst 2,0 meter från lottgräns. I områden där byggnaderna av tradition placerats inom viss del av lott bör ny byggnad placeras på samma sätt, t.ex. i bakre lottgräns, se även brandkrav. Ny byggnad får inte placeras på ledningsområde eller annat område som inte får bebyggas, se situationsplan (tillhandahålls av föreningen eller av tekniska förvaltningen) och detaljplan.
Höjd Byggnads höjd får vara högst 2,7 meter och ha en nockhöjd 4,0 meter.
Utformning Träpanel bör användas som fasadmaterial. Hus bör utformas med sadeltak, som beläggs med papp eller tegel. Särskild omsorg bör ägnas detaljer till exempel verandor och staket. Traditionella färger bör användas.
Vattenanslutning Fast anslutning till vattenledning får endast ske vid vattenposterna. Anslutningen ska vara besiktningsbar.
Höjd
2
Brandkrav För att installera eldstad respektive röksignal (skorsten) krävs bygglov/startbesked från byggnadsnämnden.
Övrigt
Mur och plank Mur eller plank är inte tillåtet på kolonilotten.
Trädäck För trädäck i marknivå krävs inte bygglov, tänk dock på att minst 40 % av kolonilottens yta ska odlas eller vara gräsmatta.
Växtstöd Växtstöd i form av spaljé eller pergola kräver inte bygglov så länge väggar eller tak är genomsiktliga.
Vid frågor
Är du osäker på vad som gäller? Kontakta Stadsbyggnadskontoret på telefon 046 – 359 50 00 eller via e-post stadsbyggnadskontoret@lund.se. Besök https://www.lund.se/bygglov för aktuella telefontider.
Rekommenderad litteratur ”Koloniträdgårdar och odlingslotter – planering, utformning, upplåtelse” utgiven av Statens planverk. ”Koloniträdgårdar i Lund 1969” av Y. Melander, I och U Stenlund. ”Minnesskrift Lunds stads koloniträdgårdar 1905-1924”
Senast uppdaterad 2021-04-22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.